top of page

Verejná informačná nástenka

Podpora zlepšenia školskej úspešnosti žiakov prostredníctvom poskytovania mimoškolskej činnosti a voľnočasových aktivít OZ Športový klub VOUK

 

 

Stručný popis projektu:

 

Predkladaný projekt s názvom "Podpora zlepšenia školskej úspešnosti žiakov prostredníctvom poskytovania mimoškolskej činnosti a voľnočasových aktivít OZ Športový klub VOUK" je zameraný na zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prostredníctvom organizovania mimoškolských a prázdninových aktivít.

Hlavným cieľom projektu je: "Zlepšiť študijné výsledky žiakov vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a zvýšiť praktické zručnosti žiakov v oblasti prírodovednej, environmentálnej, matematickej, technickej prostredníctvom poskytovania mimoškolskej činnosti a voľnočasových aktivít - táborov v prírode.“

Projekt je realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity rozdelenej do 2 samostatných podaktivít - detailný popis týchto aktivít bude uvedený v časti 7.2 tejto ŽoNFP.

Cieľovými skupinami projektu budú žiaci základných, stredných škôl predovšetkým z okresu Snina a žiaci/deti z detských domovov z celého Slovenska.

Miestom realizácie projektu bude Prešovský samosprávny kraj, okres Snina (patriaci do skupiny najmenej rozvinutých regiónov v rámci SR), mesto Snina a jeho okolie.

V rámci projektu budú dosiahnuté hodnoty v nasledujúcich merateľných ukazovateľoch:

• P0451 – Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti – v plánovanej hodnote 100 žiakov

• P0455 – Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti – v plánovanej hodnote 100 žiakov

• P0449 - Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu – v plánovanej hodnote 60 žiakov.  

 

Od začiatku projektu, ktorý začal začiatkom októbra 2020, sme vytvorili deťom mimoškolské aktivity počas školského roka, aj počas prázdnin, kde ich učíme ako postupovať v prípade vzniknutého problému, pričom rozvíjame ich motorické i logické zručnosti. Na začiatku každej vzdelávaco - výchovnej aktivity je deťom vysvetlené čo všetko sa v najbližšej dobe naučia. Učenie prebieha hravou ale i vedeckou formou, buď v priestoroch školských tried, alebo vo voľnej prírode. 

Deťom počas celej doby organizovania mimoškolskej aktivity sú poskytované základné informácie ako: skladanie LEGO, zapojenie motorčekov a batérií, tiež výpočty kapacít a výkonu batérie, sú im sprostredkované informácie a zručnosti o programovaní a to všetko hrou so stavebnicami. Aby boli deti aj na čerstvom vzduchu, učíme a poskytujeme deťom informácie o prírode, jej spoznávaní a ochrane. To všetko čo sa naučia v laviciach im následne ukazujeme vo voľnej prírode, kde vidia rôzne druhy stromov, rastlín, húb a pri troche šťastia aj druhy živočíchov.  

Počas letných prázdnin 2021 a 2022 sme zorganizovali dva detské letné tábory- Armycamp a Funnycamp.  V Armycampe sa deti okrem iného učia spolupráci v tíme, logicky a takticky premýšľať, podať prvú pomoc ale aj prežiť v prírode. Funnycamp je určený na vzdelávacie aktivity hravou formou vo forme spoločenských hier, lega ale aj pohybových a prekážkových aktivít jednotlivcov aj v tímoch. Týmto táborom sa venujeme už niekoľko rokov a pokračujeme v nich aj v ďalších rokoch.

info_webstranka.jpg

Kupné zmluvy

kúpna zmluva zo dňa 20.11.2020

Zmena vykurovania v budove spoločnosti Športový klub VOUK s využitím obnoviteľných zdrojov energie – inštalácia tepelného čerpadla

 

Stručný popis projektu:

 

Predkladaný projekt s názvom "Zmena vykurovania v budove spoločnosti Športový klub VOUK s využitím obnoviteľných zdrojov energie – inštalácia tepelného čerpadla" je zameraný na zníženie energetickej náročnosti budovy pomocou tepelného čerpadla, ktoré poskytne vykurovanie ale aj prípravu teplej úžitkovej vody.

Hlavným cieľom projektu je: "Zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej hrubej energetickej spotrebe SR a zároveň znížiť spotrebu energií a emisií v budove Športového klubu VOUK"

Hlavnou aktivitou projektu je: B Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;

podaktivita: B4 Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla. Hlavná aktivita a podaktivita projektu by mala byť zrealizovaná predovšetkým obstaraním a uvedením do prevádzky plynového tepelného čerpadla.

Cieľovými skupinami projektu budú samotní členovia občianskeho združenia, žiaci základných, stredných škôl predovšetkým z okresu Snina, žiaci/deti z detských domovov z celého Slovenska, pre ktorých žiadateľ organizuje rôzne všeobecno-prospešné služby.

Projekt sa bude realizovať v Prešovskom kraji, okres Snina, mesto Snina v priestoroch budovy ŠK VOUK, ktoré má vo výlučnom vlastníctve.

bottom of page