Verejná informačná nástenka

Podpora zlepšenia školskej úspešnosti žiakov prostredníctvom poskytovania mimoškolskej činnosti a voľnočasových aktivít OZ Športový klub VOUK

 

 

Stručný popis projektu:

 

Predkladaný projekt s názvom "Podpora zlepšenia školskej úspešnosti žiakov prostredníctvom poskytovania mimoškolskej činnosti a voľnočasových aktivít OZ Športový klub VOUK" je zameraný na zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prostredníctvom organizovania mimoškolských a prázdninových aktivít.

Hlavným cieľom projektu je: "Zlepšiť študijné výsledky žiakov vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a zvýšiť praktické zručnosti žiakov v oblasti prírodovednej, environmentálnej, matematickej, technickej prostredníctvom poskytovania mimoškolskej činnosti a voľnočasových aktivít - táborov v prírode.“

Projekt je realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity rozdelenej do 2 samostatných podaktivít - detailný popis týchto aktivít bude uvedený v časti 7.2 tejto ŽoNFP.

Cieľovými skupinami projektu budú žiaci základných, stredných škôl predovšetkým z okresu Snina a žiaci/deti z detských domovov z celého Slovenska.

Miestom realizácie projektu bude Prešovský samosprávny kraj, okres Snina (patriaci do skupiny najmenej rozvinutých regiónov v rámci SR), mesto Snina a jeho okolie.

V rámci projektu budú dosiahnuté hodnoty v nasledujúcich merateľných ukazovateľoch:

• P0451 – Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti – v plánovanej hodnote 100 žiakov

• P0455 – Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti – v plánovanej hodnote 100 žiakov

• P0449 - Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov poabsolvovaní programu – v plánovanej hodnote 60 žiakov.    

info_webstranka.jpg

Kupné zmluvy

kúpna zmluva zo dňa 20.11.2020