top of page
 • Facebook Social Icon

Všeobecné pravidlá airsoftu:

 1. Porušenie bezpečnostných pravidiel sa rieši napomenutím alebo vykázaním hráča z hry. Porušenie týchto pravidiel ako aj pravidiel samotného scenára určených organizátorom sa trestá napomenutím alebo vylúčení hráča z hry.
 2. Každý hráč sa zúčastňuje na akcii na svoje vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoje konanie.
 3. Každý hráč je povinný starať sa o ochranu svojho zraku počas celej akcie. Nosenie ochrany očí je povinné počas trvania hry v celom hracom priestore (vrátane respawnu). Odporúčané je nosenie okuliarov či masky počas celej doby trvania akcie (aj mimo hracej zóny počas trvania akcie)
 4. Na zhromaždisku hráčov musí byť každá zbraň zaistená aj keď nemá zásobník.
 5. Prísny zákaz akejkoľvek streľby na zhromaždisku a respawne. Streľba je povolená len na hrisku v hracom čase a testovacom priestore na to určenom.
 6. Je povolené používať len airsoftove zbrane. Ine zbrane a prostriedky sebaobrany, je prísne zakázané nosiť, používať a prezentovať. Výnimkou sú nože, ktoré však smú byť použité len na úkony nesúvisiace so samotnou hrou.
 7. Použitie pyrotechniky je špecifikované vždy pre každú akciu zvlášť. Pokiaľ tomu tak nie je, je jej použitie nedovolené.
 8. V prípade povolenia pyrotechniky je používanie sadrových granátov zakázané.
 9. Akýkoľvek fyzický útok na inú osobu počas AS akcie bez ohľadu na jeho dôvod (s výnimkou nutnej obrany) sa trestá definitívnym vylúčením z komunity AS hráčov z čoho vyplýva zákaz zúčastňovať sa AS akcií.
 10. Testovanie zbraní je povolené len na vyhradenom priestore a streľba či mierenie je možné len určeným smerom.
 11. V testovacom priestore musí mať každá osoba nasadenú spoľahlivú ochranu očí.
 12. Hráč je povinný priznať zásah. Zásah odrazeným BB sa neráta ako zásah.
 13. Zásah do ľubovoľnej časti hráčovho tela alebo jeho výstroje (ktorú ma v momente zásahu na sebe) je považovaný za zásah, ktorý vyraďuje hráča.
 14. Hráč po zásahu je povinný ihneď ohlásiť status vyradenia dostatočne hlasným hlásením mám zásah a aj zodvihnutím a mávaním rukou
 15. Zasiahnutý hráč je povinný sa čo najrýchlejšie viditeľne označiť:
  • a) bielou, oranžovou látkou (reflexna vesta), ktorú si prehodí cez hlavu
  • b) nesením zbrane nad hlavou
  • c) sklonenou alebo zavesenou zbraňou a zdvihnutou rukou
 16. Hráč neoznačený podľa bodu 17. sa považuje za živého.
 17. Vyradený hráč sa musí správať tak, aby svojou prítomnosťou v čo najmenšej možnej miere ovplyvňoval priebeh hry po dobu ktorú nehrá (prísny zákaz strieľať a hlučne sa správať - vrátane zóny vyradených hráčov)
 18. Vyradený hráč nijako aktívne nekomunikuje a neposkytuje informácie okrem informácií o svojom statuse vyradeného hráča, podľa možnosti sa okamžite presunie do zóny vyradených hráčov, jednoznačne dávajúc najavo svoj status nehrajúceho.
 19. Vyradený hráč musí sám zabezpečiť, aby nebol zneužitý v hre (napr. na krytie …).
 20. Ak zotrvanie vyradeného hráča na súčasnom mieste môže nepriaznivo ovplyvniť hru, musí sa sám premiestniť na miesto kde hru neovplyvňuje.
 21. Pred zapojením musí hráč jednoznačne dať najavo hráčom v blízkom okolí zmenu statusu.
 22. Pri vystupovaní zo zóny vyradených hráčov nevstupujte do hracej zóny smerom k bojom, pokiaľ tieto prebiehajú v tesnej blízkosti respawnu.
 23. Zásah od spoluhráča sa ráta ako normálny zásah.
 24. Za zásah sa počíta aj dotyk zbraňou alebo rukou, ak protihráč strelca nevidí. Za zásah sa počíta aj zvolanie 'máš' vo vzdialenosti menšej ako dva metre, ak protihráč nevidí strelca a je predpoklad zásahu 100%. Tento zásah je možné využiť len v prípade ak má strelec funkčnú zbraň. Strelec má právo slobodne sa rozhodnúť, či využije možnosti zásahu opísané v tomto bode 26 alebo vystrelí štandardným spôsobom.
 25. Po zásahu do zbrane sa zbraň nesmie ďalej používať na streľbu. Je možné použiť záložnú alebo požičať si zbraň od živého spoluhráča. Zasiahnutá zbraň je opäť použiteľná až po vstupe na respawn na organizátorom určený čas. Pokiaľ nie je respawn organizátor urči jednu z možnosti:
  • a) zásah do zbrane vyradzuje aj hráča
  • b) zásah do zbrane neplatí.

 

Rady a odporúčania ako si dobre zahrať a iných nenahnevať

 

 1. Nie je žiadna hanba dostať zásah, ale najväčšia hanba je zásah vedome nepriznať

 2. Slušnosť káže nestrieľať na hlavu, ak je možnosť strieľať na inú časť tela

bottom of page